โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

ภาษาไทย

 • thumbnail

  ครูยุพาภรณ์ รุ่งจำรัส

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูอรุณรัตน์ ต้นสาลี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูสุนันท์ คุ่ยต่วน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูอาภาพร บุญเติม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูอารีย์ พิมพ์รัตน์

  ครู

 • thumbnail

  ครูอรนภา อินทประสิทธิ์

  ครู

 • thumbnail

  ครูณัฐาพร มูลมี

  ครูชำนาญการพิเศษ

คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  ครูเพียงใจ คำมุง

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  ครูสนธยา เทียนธูป

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูจันทร์ขจร มะลิจันทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูณัฐณิชา ทรัพย์มาก

  ครู

 • thumbnail

  ครูสุนิสา กระสายทอง

  ครู

 • thumbnail

  ครูกีรติยา ฉัตรวงศ์ทอง

  ครู

 • thumbnail

  ครูสุพัตรา สุรียประภา

  ครู

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  ครูภัทธมล ผลสว่าง

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  ครูเพลิน แก้วสุข

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูพิชามญช์ จันทศร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูศิริพร อุดมรัตน์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูพรพนา แก้วกาหลง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูศิราณี ป้อมปราการ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูเกรียงไกร ริดเกาะ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ครูฉัตรวรุณ พจนการุณ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูศิริภรณ์ จุลฬา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูธนาวดี อินทะนอย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูเบญจมาศ ทองนุ่ม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ครูอาทิตยา จันที

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ครูวิรัลยุพา ทองพัด

  ครู

 • thumbnail

  ครูอรปภา พึ่งบัว

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  ครูวิไลวรรณ ขันแก้ว

  ครู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  ครูเชษฐา กลิ่นเทศ

  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  ครูนุชนภางค์ คำมี

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ครูอัมพร เกิดแสง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูอัญชลี ธีชากรณ์

  ครู

 • thumbnail

  ครูเบญญาภา เหลี่ยมแฉ่ง

  ครู

สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  ครูเสถียรพงษ์ อติจรรยานุรักษ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูกฤติยาภรณ์ พันธ์อาทิตย์

  ครูชำนาญการ

ศิลปะ

 • thumbnail

  ครูนิภาพร สร้อยมี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูวิทยา เพียซ้าย

  ครู

การงานอาชีพ

 • thumbnail

  ครูวสันต์ ทองกลีบ

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 • thumbnail

  ครูสุทิน ศรีมูล

  ครูชำนาญการ

ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  ครูศิรินาฎ ศีลจันทร์

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  ครูดุษฎี ทองกลีบ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูประพันธ์ สีทอนสุด

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูกรรณิการ์ ศรีจันดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูเทวีพร พรมผล

  ครู

 • thumbnail

  ครูวราลี มาจาก

  ครู

 • thumbnail

  ครรูพรรษพร วรเตชะ

  ครู

 • thumbnail

  ครูอรวรรณ เกตุทอง

  ครูอัตราจ้าง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  ครูวุฒิพงษ์ ศรีมูล

  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  ครูนภาวดี สิงห์จีน

  ครูชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งอรุณ บุญมี

  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตรา ศรีมาดี

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

^