โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอังคารที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

Download

pdf
แบบฟอร์มสรุปโครงการ (ไฟล์ pdf ไม่สามารถแก้ไขได้).pdf
แบบสรุปรายงานโครงการ (ไฟล์ pdf ไม่สามารถแก้ไขได้)
docx
แบบสรุปโครงการ64(แก้ไขได้).docx
แบบสรุปโครงการ64(.doc แก้ไขได้)
docx
แบบสรุปโครงการ64(แก้ไขได้).docx
แบบสรุปโครงการ64(.doc แก้ไขได้)
jpg
แบบคำขอเพิ่มวุฒิการศึกษา.jpg
แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
jpg
คำขออนุญาตไปราชการ.jpg
แบบคำขออนุญาตไปราชการ
jpg
คำขอมีบัตรราชการ.jpg
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรราชการ
doc
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงิน (.doc).doc
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงิน (แก้ไขได้ .doc)
jpg
คำขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า ชื่อ ชื่อสกุล.jpg
แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า ชื่อ ชื่อสกุล
pdf
แบบขออนุมัติใช้เงิน (.pdf).pdf
แบบขออนุมัติใช้เงิน (แก้ไขไม่ได้ .pdf)
jpg
ใบลา.jpg
แบบฟอร์มใบลา
1
^