โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

พันธกิจ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง มี มาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 รูปเท่าทันเทคโนโลยี และมีความคิดสร้างสรรค์
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นครูมืออาชีพ
7. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
8. เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
^