โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอังคารที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA

<<ข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA>>

1. แบบฟอร์มข้อตกลงการพัฒนาการ วPA (คลิกที่นี่)
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
7. กลุ่มสาาะการเรียนรู้ศิลปะ
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

<<ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) รองผู้อำนวยการ>>
นางจิตราภรณ์ โกบุตร
ว่าที่ร้อยตรีฆนากร นาราษฎร์
นายศักดิ์สุริยัน กองเตย
^