โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ประวัติโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

    พ.ศ. 2519 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแต่งตั้งโรงเรียนรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งนายนิโรธ ป้อมเมฆี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ มารักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม โดยอาศัยเรียนในอาคารชั่วคราวของโรงเรียนชุมชนบ้านซับสมอทอด ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมาเรียนในศูนย์สภาตำบลซับสมอทอด ในปีเดียวกันนั้นยังได้งบประมาณให้สร้างอาคารเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 202 จำนวน 2 หลัง และห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง จำนวน 8 ท สำหรับที่ดินของโรงเรียนนั้น ส่วนหนึ่งได้รับบริจาคจากนางสงวน คมวิริยะวุฒ และ นายแก้ว ศิลประเสริฐ อีกส่วนหนึ่งประชาชนบึงสามพัน บริจาคให้เป็นเงิน เพื่อซื้อที่ดินในส่วนที่เหลือ
    พ.ศ. 2520 ได้ย้ายที่ทำการจากศูนย์สภาตำบลซับสมอทอด มาเรียนในที่ตั้งโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมในปัจจุบัน คือ เลขที่ 800 หมู่ 7ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่ 50 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา จากถนน สระบุรี - หล่มสัก ถึงสถานที่ตั้งของโรงเรียนมีระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร ในปีเดียวกันนั้นยังได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง บ้านพักครู 202 จำนวน 1 หลัง
    พ.ศ. 2521 นายนิโรธ ป้อมเมฆี ครูใหญ่โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ได้มีคำสั่งให้แต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ในปีเดียวกันนั้นยังได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนต่อเติม 1 หลัง อาคารชั่วคราว 4 ห้องเรียน 1 หลัง และห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง
    พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณสร้างห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง จำนวน 7 ที่
    พ.ศ. 2524 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 216 ก.ต่อเติม ซึ่งต่อเติมมาจาก 8 ห้องเรียน เป็น 12 ห้องเรียน สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง จำนวน 2 หน่วย ห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง จำนวน 7 ที่ และบ้านพักครู 1 หลัง
    พ.ศ. 2526 ได้งบประมาณสร้างตึกวิทยาศาสตร์ CS 213 B 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง 2 หน่วย และบ้านพักครู 202 จำนวน 1 หลัง
    พ.ศ. 2529 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 202 จำนวน 1 หลัง
    พ.ศ. 2530 ได้งบประมาณสร้างหอกระจายข่าวภายในโรงเรียน 1 ที่
    พ.ศ. 2532 นายนิโรธ ป้อมเมฆี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม มีคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีเทพประชาสรรค์ และนายสมพงษ์ สุชาติพงษ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน บึงสามพันวิทยาคม
    พ.ศ. 2534 นายสมพงษ์ สุชาติพงษ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ได้คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมและในปีเดียวกันนั้นยังได้งบประมาณสร้างห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง จำนวน 6 ที่
    พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณขุดสระน้ำ 1 สระ และหอพระเฉลิมพระเกียรติฯ (งบประมาณบริจาค)
    พ.ศ. 2537 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง) 1 หลัง ห้องประชุม 100/27 จำนวน 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง จัดซื้อรถตู้จำนวน 1 คัน สร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคาร 180 เมตร และยังได้เปิดสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 25 เครื่อง
    พ.ศ. 2538 ได้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน 1 ที่ และยังได้จัดทำสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน
    พ.ศ. 2539 ได้เพิ่มจำนวนห้องเรียนในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อีก 15 เครื่อง
    พ.ศ. 2541 กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งย้าย นายสมพงษ์ สุชาติพงษ์ ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และให้นายสุนทร พินิจนัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
    พ.ศ. 2542 ได้งบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200 เมตร ปรับปรุงอาคาร 216 ก และสร้างอาคารเรียน 216 ล หลังคาทรงไทย
    พ.ศ. 2543 กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสุนทร พินิจนัย ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และให้นายชยันต์ มัทย์พงษ์ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
    พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายชยันต์ มัทย์พงษ์ถาวร ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์และให้นายทรงศักดิ์ ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
    พ.ศ. 2547 กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายทรงศักดิ์ ศรีประเสริฐ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ และให้นายชนินทร์ สะพรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
    พ.ศ. 2553 กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายชนินทร์ สะพรั่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ และให้นายจีระ ทัศนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
    พ.ศ. 2558 นายจีระ ทัศนศิริ เกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ดร.สุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558
    พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 207/27 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องนอน
    พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27 จำนวน1 หลัง 3 ห้องนอน
    พ.ศ. 2560-2562 ปรับปรุงหอประชุมปทุมวดี.ให้เป็นหอประชุมที่ทันสมัย(เงินบริจาค)
    พ.ศ. 2561 เข้าร่วมโรงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
    พ.ศ. 2561 เข้าร่วมโครงการ World Class Standard School สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการประมิน OBECQA ระดับ ScQA
    พ.ศ. 2561-2562 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล /57 ก จำนวน 12 ห้องเรียน งบประมาณ 15,719,100.-บาท
    พ.ศ. 2562 โรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงความมือ (MOU) กับโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่ครู นักเรียนเป็นเวลา 5 ปี โดยมีดร.สุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เดินทางไปร่วมลงนามกับผู้บริหารโรงเรียนสอนภษาต่างประเทศคุนหมิง มณฑยูนนาน สาธาณรับประชาชนจีน เมื่อ 9 กันยายน 2562 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
    วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายมนตรี สำเภา ปฏิบัติราชการฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธสิริกิตติ์
ศูนย์รวมจิตใจ : หอพระเฉลิมพระเกียรติ
ตราและสัญลักษณ์ : คฑา บัว แสง กนก
คำขวัญ : ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก
ปรัญญา : เลิศวิชา สามัคคี ประพฤติดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย
คติพจน์ : ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน
ต้นไม้ : ต้นตะค้ำ
 
จำนวนห้องที่ทำการเปิดสอน
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งเป็น ห้อง 1 - 3 เป็นห้องเรียนเน้นการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ และห้อง 4 - 6 เป็นห้องเรียนเน้นการเรียนศิลป์ - ภาษา
^