กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 เม.ย. 2564 09:54 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมยินดีต้อนรับ
11 ก.ย. 2563 07:35 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข การเปิดเผยข้อมูล(OIT)
11 ก.ย. 2563 07:34 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
11 ก.ย. 2563 07:34 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
11 ก.ย. 2563 07:33 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
11 ก.ย. 2563 07:33 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
11 ก.ย. 2563 07:32 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
11 ก.ย. 2563 07:32 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
11 ก.ย. 2563 07:32 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
11 ก.ย. 2563 07:32 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
11 ก.ย. 2563 07:32 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
11 ก.ย. 2563 07:31 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT32 ช่องทางแสดงความคิดเห็น
11 ก.ย. 2563 07:31 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
11 ก.ย. 2563 07:31 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11 ก.ย. 2563 07:31 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11 ก.ย. 2563 07:31 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
11 ก.ย. 2563 07:30 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
11 ก.ย. 2563 07:30 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT26 การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
11 ก.ย. 2563 07:30 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
11 ก.ย. 2563 07:30 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุประจำปี
11 ก.ย. 2563 07:29 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
11 ก.ย. 2563 07:29 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT22 ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
11 ก.ย. 2563 07:29 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
11 ก.ย. 2563 07:28 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
11 ก.ย. 2563 07:28 ครูหญิง ออนไลน์ แก้ไข OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า