เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


รายงานการวิจัย เรื่อง การพฒันาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จังหวดัเพชรบูรณ์

โพสต์2 ธ.ค. 2558 06:31โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2558 06:37 ]


บทคัดย่อ รายงานการวิจัยฯ ภูมิฯ


บทคัดย่อ รายงานการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ โดยใช้คําถาม หมวกความคิด 6 ใบกับการสอนแบบปกติ สาระเศรษฐศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

โพสต์4 มิ.ย. 2558 20:52โดยครูหญิง ออนไลน์   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2558 06:39 โดย Buengsamphan Wittayakom School BWIT ]

 

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์โดยใช้คำถาม หมวกความคิด 6 ใบ กับการสอนแบบปกติ สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โดย : นายเชษฐา กลิ่นเทศ

 ตําแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 40

ปีการศึกษา : 2557

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มที่สอนโดยใช้คําถาม หมวกความคิด 6 ใบ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มที่สอนโดยใช้คําถาม หมวกความคิด 6 ใบกับกลุ่มที่สอนแบบปกติ    3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มที่สอนโดยใช้คําถาม หมวกความคิด 6 ใบกบกลุ่มที่สอนแบบปกติ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยการใช้คําถาม หมวกความคิด 6 ใบ สาระเศรษฐศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 2 ห้องเรียน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากหมายเลขห้อง ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/3 เป็นกลุ่มควบคุม จํานวนนักเรียน รวม 90 คน ห้องเรียนละ 45 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย 

           ประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้คําถาม หมวกความคิด 6 ใบ และแผนการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การคิดวิเคราะห์ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที ( t –test )1-2 of 2