ข้อมูลโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032014 
รหัส Obec 6 หลัก :
  380612
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : 
  บึงสามพันวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : 
  BUNGSAMPHANWITTAYAKHOM
ที่อยู่ : 
  หมู่ที่   7   บ้านซับสมอทอด
ตำบล : 
  ซับสมอทอด
อำเภอ : 
  บึงสามพัน
จังหวัด : 
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
  67160
โทรศัพท์ : 
โทรสาร : 
ระดับที่เปิดสอน : 
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 
  06/08/2519
อีเมล์ : 
  bsw_pbn@yahoo.com
เว็บไซต์ : 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบึงสามพัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  80 กม. 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.


Comments