ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2558

โพสต์9 ธ.ค. 2558 05:01โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT
     โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมปทุมวดี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  โดยมีนายสุพจน์  ประไพเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี และมีความประพฤติดี พร้อมทั้งชี้แนวทางนโยบายของทางโรงเรียน และแนะนำครูที่ปรึกษาทุกคน  โดยกิจกรรมได้แบ่งเป็น  2  ช่วงเวลา  คือ  

     ช่วงเช้า  เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ช่วงบ่าย เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


Comments