การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558

โพสต์5 พ.ค. 2558 06:46โดยครูหญิง ออนไลน์   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2558 06:47 ]
       ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 
       จึงประชาสัมพันธ์การคัดเลือกดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดทราบ โดยผู้ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกให้ จัดส่งผลงานและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สนใจสามารถอ่านดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารตามที่แนบด้านล่างนี้
Ċ
ครูหญิง ออนไลน์,
5 พ.ค. 2558 06:46
Comments