ติดต่อเรา

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
800  ม.7  ตำบลซับสมอทอด
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์  0567-31263
โทรสาร  056-731894

Comments