ฝ่ายบริหาร




นายสุพจน์  ประไพเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
















                                                                                                     
       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ



                                                                                          
 
    
       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                                                  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป







Comments