แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558

กำหนดขั้นตอนการส่งงาน(เขียนกิจกรรม)

1. ส่งเป็น file คอมพิวเตอร์ ได้ 2 วิธี

    วิธีที่ ส่ง ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา หรือ

    วิธีที่ ส่งทาง อีเมล์(Email)  คือ

              thawat18012500@Gmail.com

2. โหลดเอกสารทางเว็บไซต์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  

    (www.bwit.ac.th/) หรือห้องประกันคุณภาพการศึกษา คือ

2.1  ตัวอย่างการเขียนกิจกรรม

2.2  รูปแบบหลักของ 15 โครงการของแต่ละกิจกรรม

2.3  การจัดสรรงบประมาณ 15 โครงการ(68 กิจกรรม)

2.4  แบบประเมินของ สมศ. ตาม 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ และวิเคราะห์กิจกรรมตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้